1. University of Virginia
  2. Arts & Sciences

Quyu Fazhan Bu Pingdeng Xia de Laodongli Qianyi Yanjiu:

Author: 
Subtitle: 
Yi Pingdong Xian Wanluan Xiang Wanjin Cun Weili [Migrant Labor Power in the Uneven Regional Development: A Case Study in Wan-Jin Village, Pingtung County]. Man and Culture (35, 36):146-166. (In Chinese)
Date Published: 
2002
Forthcoming: